Now Loading

Komuna e Lipjanit: Njoftim publik

Komuna e Lipjanit – Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit ju informon se ka bërë llogaritjen e Taksave administrative për Leje ndërtimore, Leje rrënimi dhe Tarifat për rregullimin e infrastrukturës për vitin 2021.
Taksat e propozuara jane në dispozicion të publikut për dhënien e komenteve dhe sugjerimeve nga data 05.02.2021 deri më 20.02.2021.
Komentet dhe sygjerimet tuaja mund t’i dërgoni me shkresë zyrtare përmes QSHQ ose në email zyrtar të Komunës së Lipjanit: komunalipjan@rks-gov.net; ose Dpumm/lipjan@rks-gov.net;

Njoftimi

Shqyrtime